Contacteer ons nu

FAQs

Vragen?

Hier vind je het antwoord op enkele vaak gestelde vragen.
 • Wat te doen als je bemiddeling niet kan betalen?

  Bemiddeling Gent is een team van twee erkende bemiddelaars, bij ons kan je ook terecht als je via rechtsbijstand beroep wilt doen op een bemiddelaar. Wij helpen u bij het maken van een verzoekschrift voor rechtsbijstand.

  Wat is rechtsbijstand?

  Beschik je over geen of onvoldoende inkomsten, dan kan je via rechtsbijstand toch een beroep doen op een bemiddelaar. Het systeem van rechtsbijstand zorgt ervoor dat de overheid een deel of alle kosten verbonden aan de bemiddeling in uw plaats vergoedt. Een aanvraag hiervoor dient te gebeuren via het Bureau voor Juridische Bijstand.

  Opgelet: dit systeem geldt enkel bij erkende bemiddelaars.

  De toegang tot rechtsbijstand hangt o.a. af van de inkomsten. In sommige gevallen kan de tussenkomst van de bemiddelaar hierdoor helemaal gratis zijn, in andere situaties kan een deel van het honorarium worden gevraagd.

  Wie komt in aanmerking voor rechtsbijstand?

  Enerzijds komen rechtzoekenden waarvan vermoed wordt dat zij onvermogend zijn in aanmerking voor rechtsbijstand (leefloners, gehandicapten, personen met een collectieve schuldenregeling, …) en anderzijds personen waarvan het inkomen zich situeert onder bepaalde grenzen.

  Hoe vraag je rechtsbijstand aan?

  Om rechtsbijstand met het oog op bemiddeling aan te vragen, dien je een verzoekschrift in bij het bureau voor juridische bijstand. In dit verzoekschrift zal kort de aard van de procedure waarvoor men kosteloze rechtsbijstand vraagt, weergegeven worden teneinde de rechter toe te laten om een beslissing te nemen omtrent de aanvraag.

  In dit verzoekschrift kan je zelf de naam van de erkende bemiddelaar vermelden (inclusief diens adres, telefoonnummer en emailadres) waarop jij en de andere partij een beroep wenst te doen. Als je zelf geen voorstel doet, zal de rechtbank een bemiddelaar aanduiden. Het bureau voor rechtsbijstand doet uitspraak binnen de 8 dagen na de indiening van het verzoekschrift. Binnen de 3 dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beslissing aan de verzoeker.

  Nadat u deze goedkeuring hebt ontvangen, kan de bemiddeling opgestart worden.

 • Wat is het verschil tussen scheiden en echtscheiden?

  Je bent feitelijk of wettelijk samenwonend en jullie gaan uit elkaar, dan spreekt men over een scheiding. Indien je gehuwd bent en jullie gaan uit elkaar, dan spreekt men over een echtscheiding. Zowel bij een echtscheiding als een scheiding zijn er vaak heel wat zaken die geregeld moeten worden (huis, goederen, kinderen). Maar enkel bij een echtscheiding ben je verplicht om dit via de rechtbank te regelen, je kan dan via een EOO of een EOT uit de echt scheiden.

 • Wat is een EOT?

  EOT: jij en je partner vinden een akkoord over de scheiding.

  Bij echtscheiding door onderlinge toestemming moeten jullie tot een akkoord komen over enkele belangrijke familiale en materiële punten. Dat akkoord wordt in een familierechtelijke overeenkomst gegoten.

  Het akkoord bevat afspraken over:

  • de verdeling van de roerende en onroerende goederen.
  • gezag, verblijf en kostenregeling van de kinderen

  Als je samen niet tot afspraken kan komen of je hulp en advies nodig hebt bij het opstellen van de familierechtelijke overeenkomst, dan kan een erkend bemiddelaar jullie bijstaan om tot een overeenkomst te komen.

  Eenmaal de familierechtelijke overeenkomst opgesteld is, wordt een verzoekschrift ingediend bij een Familierechtbank. Is de rechtbank van oordeel dat jullie aan alle voorwaarden en formaliteiten hebben voldaan, dan wordt de echtscheiding uitgesproken en zijn jullie uit de echt gescheiden.

 • Wat is een EOO?

  EOO: jij en je partner bereiken geen akkoord over de scheiding.

  Lukt het niet om in onderling toestemming te scheiden, dan is een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting een andere optie. Een EOO kan op volgende manieren bekomen worden:

  Bewijs van onherstelbare ontwrichting

  Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer het onmogelijk is om verder samen te leven. Jij of je partner kunnen bewijzen leveren op alle wettelijke manieren (brieven, e-mails, foto’s, getuigen,…)

  De echtscheiding kan op de inleidende zitting worden uitgesproken wanneer het geleverde bewijs van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk niet wordt tegengesproken en door de rechter wordt aanvaard.

  Na een bepaalde periode van feitelijke scheiding

  Het huwelijk is eveneens onherstelbaar ontwricht als jij en je partner gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden leefden.

  De door de wet vereiste periode van feitelijke scheiding verschilt naargelang de echtscheiding door jullie samen dan wel door één van jullie wordt gevorderd.

  Dienen jullie een gezamenlijke aanvraag in, dan volstaat het om meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden te leven. Dien je een eenzijdige aanvraag in dan moet je meer dan één jaar feitelijk gescheiden leven.

  De rechter spreekt de scheiding in die gevallen op de eerste zitting uit.

  Na herhaalde aanvraag

  Tenslotte kunnen jullie samen, of één van jullie de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk bewijzen door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank en de wil tot echtscheiding te herhalen.
  De verdeling van de goederen en regelingen m.b.t. de kinderen worden door de rechter opgelegd.

 • Wat is een ouderschapsplan?

  Als jullie samen kinderen hebben, kan zowel bij een scheiding als bij een echtscheiding een wel doordacht en onderhandeld ouderschapsplan zinvol zijn. In een ouderschapsplan tref je regelingen over het ouderlijk gezag, verblijf en kosten.

  Gezag

  Het ouderlijk gezag omvat een geheel van verschillende bevoegdheden die ouders kunnen laten gelden ten aanzien van hun minderjarige kinderen. Het ouderlijk gezag wordt in de regel samen uitgeoefend ook na een scheiding. Toch zal je hierover goede afspraken moeten maken.

  Inhoudelijk kan het ouderlijk gezag worden opgedeeld in 4 categorieën:

  1. de ouderlijke bevoegdheden i.v.m. de staat van de persoon van de minderjarige (bv. het instemmen met een huwelijk, verzoek tot verandering van naam,…)
  2. het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de minderjarige (bv. beslissingen i.v.m.geloof, schoolkeuze)
  3. het recht op persoonlijk contact
  4. het vruchtgenot van de goederen

  Verblijf

  Ook al oefenen ouders principieel gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kind uit, toch zal een regeling moeten worden uitgewerkt over waar het kind wanneer zal verblijven. Een kind kan ook maar op één adres worden ingeschreven.

  In principe kunnen de ouders, wanneer zij hierover een akkoord bereiken, de verblijfsregeling tussen hen en hun kinderen vrij invullen.

  Kosten

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten in het levensonderhoud van het kind (gewone verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten) en buitengewone kosten. Onder dit eerste vallen alle gebruikelijke kosten m.b.t. het dagelijks onderhoud van het kind. (eten, huisvesting, kledij,…) Buitengewone kosten zijn bijvoorbeeld buitengewone medische kosten zoals een operatie, orthodontie, …, buitengewone schoolkosten zoals internaatskosten, schoolreis, inschrijvingsgeld,..

 • Wat is een klassieke verblijfsregeling?

  Een klassieke verblijfsregeling houdt in dat het kind zijn hoofdverblijf heeft bij één ouder (in het verleden vooral de moeder), en één weekend om de veertien dagen en de helft van alle schoolvakanties bij de andere ouder verblijft.

  Deze regeling wordt klassiek genoemd omdat zij vooral in het verleden de norm was.

 • Wat is een verblijfsco-ouderschap?

  Een verblijfsco-ouderschap is een regeling waarbij de kinderen beurtelings bij vader en bij moeder verblijven, al dan niet gelijkmatig verdeeld.

 • Kan ik eerst alleen langskomen bij een bemiddelaar?

  Een individueel kennismakingsgesprek met de bemiddelaar is mogelijk als de andere betrokken partij op de hoogte wordt gebracht. Wij geven dan de mogelijkheid aan de andere betrokken partij om ook langs te komen voor een individueel kennismakingsgesprek alvorens de gezamenlijke bemiddeling te starten.

  Hier vind je meer uitleg over het verloop van een bemiddeling.

 • Hoe worden onze kinderen betrokken bij een bemiddeling?

  Ouders zijn de grootste experts in het helpen van hun kinderen tijdens een scheiding. Tijdens de bemiddelingsessies vragen wij de ouders niet om de kinderen mee te brengen maar vragen we hen wel de bezorgdheden en belangen van hun kinderen een plaats te geven in het zoeken naar oplossingen.

  We vinden het heel belangrijk dat ouders hun kinderen uitleg geven over de scheiding en de gekozen oplossingsweg, zo geef je als ouder het signaal dat je kinderen er toe doen. De bemiddelaar kan je helpen in het voorbereiden van een gesprek met je kinderen over de scheiding en de gekozen oplossingsweg.

 • Hoe lang duurt een bemiddeling?

  Eén bemiddelingssessie duurt 1 uur. Bemiddeling vraagt veel inspanning van iedereen, vandaar dat het niet aangewezen is om de gesprekken veel langer te laten duren.

  Het aantal sessies dat nodig is om tot een overeenkomst te komen, hangt in grote mate af van de aard en de duur van het conflict waarover je wilt bemiddelen. Soms kan je in 4 sessies tot een akkoord komen maar soms duurt het ook langer.

 • Wie moet de bemiddelaar betalen?

  Bij een individueel gesprek betaal je zelf het volledige bedrag, bij een bemiddelingsgesprek worden de kosten gedeeld door beide partijen, elke partij betaalt dan een gelijkmatig deel van de kosten. Je kan daar ook andere afspraken over maken.

  Hier vind je meer informatie over onze tarieven.

 • Wat is een bemiddelingsprotocol?

  Een bemiddelingsprotocol of bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst waarin partijen er zich toe verbinden tot bemiddeling over te gaan. In de overeenkomst wordt de bemiddelaar aangesteld, het bemiddelingsprotocol wordt mede door de bemiddelaar ondertekend. Dit bemiddelingsprotocol moet ondertekend worden vooraleer de bemiddeling van start kan gaan.

  De bemiddelingsovereenkomst bevat de gegevens zoals voorzien in art. 1731 § 1 en § 2 van het G.W. (Gerechtelijk Wetboek):

  • de gegevens van de partijen en hun raadslieden;
  • de gegevens van de bemiddelaar en in voorkomend geval de vermelding van zijn erkenning;
  • de herinnering aan het principe dat de bemiddeling op vrijwillige basis geschiedt;
  • een beknopt overzicht van het geschil;
  • de herinnering aan het principe van de vertrouwelijkheid;
  • de wijze waarop het ereloon van de bemiddelaar, het tarief en de betalingsvoorwaarden worden bepaald;
  • de datum;
  • de ondertekening door de partijen en de bemiddelaar.
 • Wat als de bemiddeling niet leidt tot een overeenkomst?

  Ondanks de vele inspanningen kan het gebeuren dat jullie via een bemiddeling niet tot een overeenkomst komen. Je kan dan kiezen voor een andere oplossingsweg bv. advocaat, rechter,… Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis, niets staat de partijen in de weg om op eender welk moment de bemiddeling stop te zetten, te hervatten of naar de rechtbank te stappen. Partijen doen geen afstand van hun rechten door in bemiddeling te gaan.

  Bij aanvang van de bemiddeling staat men stil bij wat jullie gaan doen als het niet tot een overeenkomst komt.

 • Moeten we voor een bemiddelingsovereenkomst ook langs bij de notaris?

  Enkel bij de overdracht van de onroerende goederen die behoren tot het vermogen van de gemeenschap moet je bij de notaris langs.