Contacteer ons nu

Hoe verloopt een bemiddeling?

Een bemiddeling doorloopt altijd een aantal fases. Lees hier hoe een bemiddelingstraject eruit ziet bij Bemiddeling Gent.

1. Kennismakingsgesprek

In dit eerste gesprek praten we over verwachtingen, er is ruimte voor informatie en vragen. De bemiddelaar luistert naar ieders verhaal om zicht te krijgen op de situatie en legt uit hoe een bemiddelingsproces verloopt. Dit gesprek vindt bij voorkeur samen plaats maar kan ook elk apart. Als jullie vervolgens beslissen om samen via bemiddeling jullie conflict op te lossen wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend. Hierin staan de afspraken en spelregels.


2. Verkenningsfase

Wat is de situatie?

Samen met de bemiddelaar maken jullie een overzicht van de zaken die jullie willen regelen. Vervolgens onderzoekt de bemiddelaar waarover er meningsverschillen zijn. Ieders standpunt wordt bevraagd en genoteerd. Nadien gaat de bemiddelaar na of er voldoende informatie op tafel ligt over de zaken die jullie willen regelen.

Wat zijn de bekommernissen?

Vaak hebben mensen een oplossing voor ogen die ze als enige mogelijke oplossing zien. De bemiddelaar gaat samen met jullie op zoek naar de bezorgdheden en belangen die achter dit standpunt liggen.

Bij een vader die start met de eis ‘ik wil co-ouderschap’ gaan wij op zoek naar wat dit betekent voor de vader. Misschien wil hij eigenlijk zeggen ‘ik wil dat mijn kinderen mama en papa even goed kennen’ of ‘ik wil ervoor zorgen dat mijn kinderen zich op twee plaatsen evenveel thuis kunnen voelen’ of ‘ik wil er zowel zijn op leuke als op minder leuke momenten’ of ‘ik ben bang dat de nieuwe vriend van mama mijn vaderrol gaat overnemen’.

Vaak vindt de bemiddelaar gemeenschappelijke of op zijn minst verzoenbare bezorgdheden. Doordat jullie in het bijzijn van een onpartijdige derde hierover kunnen praten kan je partner beter horen wat je fundamenteel bezighoudt en wordt er ruimte en in het beste geval zelfs begrip gecreëerd voor elkaars bezorgdheden en betrachtingen.


3. Onderhandelingsfase

Alle mogelijke oplossingen worden in deze fase afgewogen en besproken. Er wordt nagegaan in hoeverre ze tegemoet komen aan gemeenschappelijke bezorgdheden. Ze worden getoetst op hun meerwaarde voor jullie beiden. Deze fase is pas afgerond als jullie beiden akkoord zijn.


4. Overeenkomst

De gemaakte afspraken kunnen op papier worden vastgelegd. Voor juridische geschillen zal dit meestal het geval zijn. De bemiddelaar waakt erover dat de gemaakte overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet om door de rechtbank ook aanvaard te worden. De bemiddelaar geeft jullie alle informatie over de volgende stappen die moeten gezet worden om de gerechtelijke procedure te starten en te doorlopen.