Contacteer ons nu

FAQ: Wat te doen als je bemiddeling niet kan betalen?

Bemiddeling Gent is een team van twee erkende bemiddelaars, bij ons kan je ook terecht als je via rechtsbijstand beroep wilt doen op een bemiddelaar. Wij helpen u bij het maken van een verzoekschrift voor rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Beschik je over geen of onvoldoende inkomsten, dan kan je via rechtsbijstand toch een beroep doen op een bemiddelaar. Het systeem van rechtsbijstand zorgt ervoor dat de overheid een deel of alle kosten verbonden aan de bemiddeling in uw plaats vergoedt. Een aanvraag hiervoor dient te gebeuren via het Bureau voor Juridische Bijstand.

Opgelet: dit systeem geldt enkel bij erkende bemiddelaars.

De toegang tot rechtsbijstand hangt o.a. af van de inkomsten. In sommige gevallen kan de tussenkomst van de bemiddelaar hierdoor helemaal gratis zijn, in andere situaties kan een deel van het honorarium worden gevraagd.

Wie komt in aanmerking voor rechtsbijstand?

Enerzijds komen rechtzoekenden waarvan vermoed wordt dat zij onvermogend zijn in aanmerking voor rechtsbijstand (leefloners, gehandicapten, personen met een collectieve schuldenregeling, …) en anderzijds personen waarvan het inkomen zich situeert onder bepaalde grenzen.

Hoe vraag je rechtsbijstand aan?

Om rechtsbijstand met het oog op bemiddeling aan te vragen, dien je een verzoekschrift in bij het bureau voor juridische bijstand. In dit verzoekschrift zal kort de aard van de procedure waarvoor men kosteloze rechtsbijstand vraagt, weergegeven worden teneinde de rechter toe te laten om een beslissing te nemen omtrent de aanvraag.

In dit verzoekschrift kan je zelf de naam van de erkende bemiddelaar vermelden (inclusief diens adres, telefoonnummer en emailadres) waarop jij en de andere partij een beroep wenst te doen. Als je zelf geen voorstel doet, zal de rechtbank een bemiddelaar aanduiden. Het bureau voor rechtsbijstand doet uitspraak binnen de 8 dagen na de indiening van het verzoekschrift. Binnen de 3 dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beslissing aan de verzoeker.

Nadat u deze goedkeuring hebt ontvangen, kan de bemiddeling opgestart worden.